Sbarc Ltd T/A Welsh Produce and Wales Week North West, Digwyddiadau Sbarc CIC.T/A Piws and Sbarc Event Int Ltd T/A All Wales Boat Show, Festival of Discovery and Anglesey Food Festival.

Polisi / Datganiad Iaith Gymraeg

Nodau

Diogelu a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar weithgareddau  Sbarc .

Wrth ddelio â’r cyhoedd, bydd Sbarc yn trin yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg yn gyfartal. Bydd gan y ddwy iaith yr un statws a’r un dilysrwydd.

Trwy wneud hynny, bydd Sbarc :

• yn cynnig yr hawl i’r cyhoedd ddewis pa iaith i’w defnyddio wrth ddelio â Sbarc CIC.;

• yn cydnabod y gall aelodau’r cyhoedd fynegi eu safbwyntiau a’u hanghenion yn well yn eu dewis iaith;

• yn cydnabod bod galluogi’r cyhoedd i ddefnyddio eu dewis iaith yn fater o ymarfer da, nid yn gonsesiwn;

• yn cydnabod y gallai gwrthod yr hawl i bobl ddefnyddio eu dewis iaith eu gosod dan anfantais wirioneddol.

Gohebiaeth ysgrifenedig

Bydd croeso i’r cyhoedd ddelio â Sbarc trwy lythyr yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bydd unrhyw ohebiaeth a lofnodir gan Sbarc yn cael ei gwneud yn ddwyieithog lle mae’n bosib, neu yn iaith dewis y cyfarthrebydd.

Bydd pob gohebiaeth a anfonir gan Sbarc yn Cymraeg neu yn Saesneg.

Bydd unrhyw gylchlythyr neu lythyr safonol at y cyhoedd yn ddwyieithog.

Cyfathrebu dros y Ffôn
Mae croeso i bobl siarad Cymraeg neu Saesneg wrth ddelio â Sbarc dros y ffôn.

Cyfarfodydd Cyhoeddus
Mewn cyfarfodydd cyhoeddus a drefnir gan Sbarc , mae croeso i bawb siarad Cymraeg neu Saesneg, fel y mynnant. Os bydd maint yr ystafell lle cynhelir y cyfarfod yn caniatáu hynny, defnyddir offer cyfieithu symudol, os bydd digon o arian ar gael.

Hysbysir y cyhoedd, mewn cyfarfodydd o’r fath, bod gwasanaeth cyfieithu ar gael, a bod croeso iddynt ddefnyddio eu dewis iaith.

Hysbysebu a Chyhoeddusrwydd
Pan fydd Sbarc yn hysbysebu ei gweithgareddau yng Nghymru, bydd yn gwneud hynny’n ddwyieithog. Pan fydd y gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal gan Digwyddiadau Sbarc CIC, neu yn ei henw, bydd y deunyddiau arddangos ac unrhyw ddeunyddiau ategol megis hysbysebion, posteri, cyhoeddusrwydd, llenyddiaeth a thapiau fideo yn gwbl ddwyieithog.

Nawdd a grantiau
Yn achos sefydliadau, cyrff neu unigolion y bydd Sbarc yn cydweithredu â hwy, neu yn achos partneriaethau rhwng Sbarc ac unrhyw sefydliad, corff neu unigolyn arall, bydd prosiectau neu bartneriaethau o’r fath yn darparu gwasanaethau dwyieithog ar gyfer y cyhoedd.