SUT Y BYDD YR WYBODAETH O HELP I CHI

Bydd y daflen hon yn egluro sut i gydymffurfio â chyfreithiau diogelwch bwyd sy’n berthnasol i chi wrth i chi fasnachu yng Sbarc Ltd. Mae’n cynnwys y meysydd sylfaenol sy’n berthnasol i ddigwyddiadau fel hyn. I’w gwneud yn hawdd ei darllen ac yn ddealladwy, nid canllawiau manwl sydd yma ond dylech allu canfod gwybodaeth yma ymhle i gael cyngor pellach ar rai o’r agweddau mwy cymhleth ar ddiogelwch bwyd.

1. RHEOLAU HYLENDID – RHEOLI PERYGLON

Mae’r gyfraith yn gofyn i chi nodi peryglon posibl i ddiogelwch bwyd, deall pa rai o’r rhain sydd, mewn gwirionedd, yn bwysig ar ’gyfer y math o fwyd rydych chi’n ei baratoi neu’n ei werthu a rheoli’n briodol rhag i’r problemau hynny godi. Er y gallai hyn fod yn gymhleth i rai busnesau, dim ond y pethau bychain y bydd angen i’r rhan fwyaf o fasnachwyr eu gwneud. Mae’r pwysicaf o’r rhain yn cael eu disgrifio isod.

i Cludiant

* Mae’n rhaid i fwyd sy’n cael ei gludo i farchnad fod wedi’i lapio, ei orchuddio neu fod mewn cynwysyddion addas rhag iddyn nhw gael eu halogi. Dylid cadw cerbydau a chynwysyddion yn lân ac mewn cyflwr da a dylid gwahanu bwyd oddi wrth eitemau eraill. Er enghraifft, os ydych chi wedi arfer cludo cŵn fferm, adar gêm neu danciau o ddisel coch yng nghefn eich cerbyd, dylech ystyried sut y gallwch chi beidio â gadael aroglau neu faw ar ffrwythau neu lysiau.

* Mae bocsys neu gratiau gyda leinin papur yn ddigon da ar gyfer y rhan fwyaf o gynnyrch amaethyddol ond bydd yn rhaid i chi gael pethau gwell, fel cratiau metel neu blastig ar gyfer cynnyrch crasu neu gigoedd.

* Mae’n rhaid cadw rhai bwydydd yn oer (o dan 8* * * 0C) rhag i facteria peryglus allu tyfu. Mae’r bwydydd yma’n cynnwys cawsiau meddal neu led feddal, y rhan fwyaf o gynnyrch llaeth eraill, cigoedd wedi’u coginio a ‘r rhan fwyaf o gynnyrch llysieuol, y rhan fwyaf o gigoedd wedi’u cochi neu eu halltu a physgod a physgod cregyn. Efallai y bydd cynwysyddion gyda phecynnau rhew a thermomedr, gyda’r tymheredd yn cael ei brofi o bryd i’w gilydd (a chofnod ohono cael ei gadw ar bapur) yn ddigon da. Dylai masnachwyr mwy ystyried defnyddio cerbydau gydag offer oeri… Ond, pa ddull bynnag a ddefnyddir, mae’n rhaid i chi allu rheoli tymheredd bwydydd fel hyn yn effeithiol drwy’r dydd.

ii Paratoi

* Mae’n rhaid i’r wyneb y byddwch yn gosod neu’n paratoi bwyd arno fod yn llyfn ac yn dal dŵr er mwyn gallu ei lanhau’n drylwyr. Os byddwch yn defnyddio byrddau pren, mae’n rhaid i chi eu gorchuddio gyda llieiniau plastig neu ddefnydd arall, addas.

* Bydd yn rhaid i chi olchi a sychu eich dwylo o bryd i’w gilydd ac, os nad oes yna gyfleusterau ar y safle, bydd yn rhaid i chi ddod â’ch rhai eich hunan. Mae’n rhaid i fasnachwyr sy’n gwerthu bwyd agored fel cigoedd neu fwydydd heb eu lapio lle mae’r perygl mwyaf, fel cigoedd wedi’u coginio, cynnyrch llaeth a bwyd môr, gael cyfleusterau golchi dwylo ar y stondin. Dylai hyn gynnwys cyflenwad o ddŵr poeth, llieiniau sychu dwylo, bowlen a sebon. Efallai y bydd fflasgiau wedi’u hinsiwleiddio’n ddigon da ar gyfer dŵr poeth yn y rhan fwyaf o achosion. Cofiwch ofalu fod cyfleusterau golchi dwylo ar gael cyn ac yn ystod gosod y stondin. Bydd yn rhaid i ddwylo fod yn lân cyn i chi ddechrau trin bwydydd agored.

* Os ydych chi’n defnyddio cyllyll neu offer eraill i weini, bydd yn rhaid i chi gael cyfleusterau i’w golchi heblaw’r rhai ar gyfer golchi dwylo – mae’n rhaid cael bowlenni neu sinciau gwahanol.

* Gwisgwch wisg lân amddiffynnol dros eich dillad wrth drin bwyd heb ei lapio.

iii. Arddangos a Gweini

* Rhag i fwyd gael ei lygru, peidiwch â’i osod yn uniongyrchol ar lawr. Mae’n well cadw bwyd heb ei lapio wedi’i godi o leiaf 45cm oddi ar y llawr.

* Gwnewch yn siŵr fod y bwydydd risg uchel a’r risg isel yn cael eu cadw ar wahân, er enghraifft cadwch fwydydd amrwd yn ddigon pell oddi wrth fwydydd wedi’u coginio. Dylid cadw’r bwydydd risg uchel a ddisgrifir yn ii uchod rhag i bobl eu cyffwrdd, neu dagu a thisian drostyn nhw yn y man arddangos .

* Cadwch lygad ar dymheredd bwyd oer o bryd i’w gilydd ac, o ddewis, cadwch gofnod ohono ar bapur. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod ar ba dymheredd y dylid cadw’r bwyd rydych chi’n ei werthu.

* Sychwch, yn rheolaidd, wynebau byrddau gyda chadach glân (o ddewis, tafladwy) a defnyddio glanhawr / diheintydd bwyd pwrpasol.

* Cofiwch gael bagiau neu gynwysyddion ar gyfer gwastraff bwyd â dŵr a’u gwaredu’n briodol.

iv. Hyfforddi a Mesurau Hylendid Sylfaenol

Does dim rhaid, yn ôl y gyfraith, i bob masnachydd bwyd fod wedi bod ar gyrsiau hyfforddi hylendid bwyd ond mae’n rhaid i chi fod o leiaf yn gwybod am egwyddorion sylfaenol trin a pharatoi bwyd yn ddiogel. Fodd bynnag, os nad oes gennych chi unrhyw brofiad o redeg stondin neu fusnes bwyd, neu os ydych chi’n cynhyrchu bwyd gartref neu yn rhywle arall, bydd yn rhaid i gael ychydig o hyfforddiant penodol. Ond beth bynnag, argymhellir yn gryf y dylai pawb sydd â rhan mewn rhedeg busnes bwyd fynd ar gyrsiau hyfforddi hylendid bwyd. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth ynghylch beth sydd ei angen bydd eich Adran Iechyd yr Amgylchedd leol yn barod i’ch cynghori. Dylai’r cyngor canlynol fod o help gyda gwaith mân-werthu sylfaenol, megis gwerthu llysiau a ffrwythau neu gynnyrch crasu heb gig na hufen:

* Cadwch eich hunan yn lân a gwisgwch ddillad amddiffynnol

* Golchwch eich dwylo’n drylwyr cyn trin bwyd, ar ôl defnyddio’r toiled, trin bwyd amrwd neu wastraff ac ar ôl pob egwyl.

* Os oes anhwylder ar eich croen, trwyn neu wddw, neu os oes briw wedi casglu, peidiwch â thrin bwyd heb ei lapio.

* Os oes anhwylder ar eich stumog, peidiwch â thrin bwyd am o leiaf 48 awr ar ôl i’r symptomau ostegu.

* Gwnewch yn siŵr fod toriadau, sbotiau a briwiau wedi’u gorchuddio a phlaster dal dŵr llachar.

* Peidiwch ag ysmygu, bwyta nac yfed lle mae bwyd agored yn cael ei drin.

* Glanhewch wrth weithio – cadwch eich holl offer a’r wynebau’n lân ac wedi’u diheintio.

* Peidiwch â thrin bwyd â llaw yn ddiangen.

2. CYNHYRCHU BWYD GARTREF I’W WERTHU O’CH STONDIN YN YR ŴYL

Mae hyn yn faes sy’n cynnwys popeth o jam a theisennau i fwyd wedi’i rewi, bwyd wedi’i oeri a chynnyrch cig. Efallai fod yna rai rheolau a rheoliadau arbennig ar gyfer rhai bwydydd, yn enwedig wrth baratoi cynnyrch cig, pysgod a llaeth, gan gynnwys prydau wedi’u paratoi ymlaen llaw. Os na fyddwch yn cadw at y rheolau yma, gall y canlyniadau fod yn hynod ddifrifol. Mae’n anodd pwysleisio gormod pa mor bwysig yw eich bod yn cael cyngor gan eich Adran Iechyd yr Amgylchedd leol wrth ystyried cychwyn busnes fel hyn. Mae yna ormod, mewn gwirionedd, i’w gynnwys yn fanwl yn y daflen hon ond efallai y bydd rhai pwyntiau o help.

i Cynhyrchu Eitemau Risg Isel fel Teisennau a Jam

Fel arfer, ychydig o broblemau sy’n codi gyda’r rhain ac mae llawer o bobl yn cynhyrchu gwahanol jam a theisennau heb hufen gartref. Mae’n rhaid i chi fod yn sicr eich bod yn gwybod am hanfodion a chyfraith hylendid bwyd ac am y math o labelau a gofynion oes silff sy’n berthnasol. Cyn cychwyn, cysylltwch â’ch Adrannau Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach lleol am gyngor.

ii Cynhyrchu Eitemau Risg Uchel fel Cynnyrch Cig, Llaeth a Physgod

Mae llawer mwy o berygl wrth baratoi’r rhain, mae bacteria peryglus yn gallu tyfu ynddyn nhw ac, yn aml, maen nhw’n cael eu gwerthu i’w bwyta heb ragor o goginio. Gallai camgymeriad wrth eu paratoi a’u trin gael canlyniadau difrifol i iechyd y cyhoedd. O ganlyniad, mae gofyn cael cymeradwyaeth o dan ddeddfwriaeth benodol i eiddo a phrosesau paratoi llawer o’r cynnyrch yma, sy’n cynnwys ham, pate, hufen iâ, cawsiau, iogwrt, a bwydydd parod fel pasteion cig, lasagne, pastai’r bugail ac yn y blaen. Mae’n gallu bod yn anodd iawn, ac weithiau’n amhosibl, cael cymeradwyaeth i’w paratoi a’u cynhyrchu gartref, hyd yn oed ar raddfa fechan. O ganlyniad, mae’n rhaid i chi gynllunio eich gweithgareddau’n ofalus.

Ar ben hynny, er bod rhai bwydydd deniadol traddodiadol yn berffaith ddiogel i’w bwyta ar unwaith, efallai na fydd yn hawdd cael proses i’w lapio a’u cadw’n ddigon hir ar silffoedd. Er fod hyn yn swnio’n anodd, mae’n berffaith bosibl, gydag ychydig o ddyfalbarhad, cychwyn busnes i baratoi cynnyrch fel hyn ac mae llawer yn gweithio’n llwyddiannus o unedau bychain. Cyn cychwyn, cysylltwch â’ch Adrannau Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach lleol am gyngor.

3. RHANNU TAMEIDIAU AM DDIM

Byddwch eisiau cyflwyno cymaint o amrywiaeth o’ch bwydydd â phosibl i’ch cwsmeriaid ac mae rhoi tamaid i’w flasu’n ffordd dda o ddenu eu sylw. Ond, cofiwch, er y byddwch yn rhannu tameidiau’n rhad ac am ddim, yn llygad y gyfraith mae hyn yn werthiant ac mae paratoi a thrin y tameidiau hefyd yn cael eu rheoli’n gyfreithiol. Bydd yn rhaid i chi warchod y tameidiau rhag cael eu halogi, er enghraifft, drwy gael eu cyffwrdd, fel arfer gan anifeiliaid anwes busneslyd neu blant yr un mor fusneslyd, felly cofiwch gadw eich tameidiau yn uchel i fyny. Os bydd raid i’ch cwsmeriaid gyffwrdd yn eich bwyd, ceisiwch wneud yn siŵr nad ydyn nhw’n cyffwrdd â thameidiau eraill ar y plât – mae ffyn coctel neu efeiliau’n help i rwystro hyn. Mae’n bwysig hefyd nad ydych chi’n gadael bwyd y mae’n rhaid ei gadw’n oer allan o’r oergell am gyfnodau hir, felly cadwch ychydig allan ar y tro a thaflwch fwyd heb ei fwyta os yw wedi bod allan o’r oergell am yn hir. Mae’r gyfraith yn caniatáu pedair awr yn y rhan fwyaf o achosion ond mae’n well cael gwared ar fwyd risg uchel ar ôl ei gadw allan o’r oergell am awr. Cofiwch hefyd nad yw rheoli tymheredd mor bwysig ar gyfer rhai bwydydd, fel cawsiau caled, a’i bod yn dderbyniol eu cadw o’r oergell am gyfnodau hirach, gofynnwch am gyngor os byddwch mewn penbleth.

Efallai fod gan eich marchnad / Ffair Fwyd leol ei amodau ei hunan ynghylch cynnig tameidiau, mae’n bosibl nad yw hynny’n cael ei ganiatáu. Mae hyn i fyny i drefnwyr y farchnad / Ffair Fwyd yn hytrach nag yn reol gyfreithiol genedlaethol.

Atodiad III

Telerau ac Amodau Gŵyl Fwyd Môr Menai 2015

 1. Bydd a fydd ymgeisydd yn cael cynnig lle yn dibynnu a fyddai hynny’n helpu i greu digwyddiad cytbwys gyda dewis da o wahanol stondinau er, ar y dechrau, byddwn yn derbyn ceisiadau ar sail y cyntaf i’r felin.
 2. Talu – bydd gofyn i chi dalu’n llawn erbyn 8 Mai 2015 i sicrhau eich lle.
 3. Os byddwch yn canslo eich stondin o fewn un wythnos i’r ŵyl, bydd gennym hawl i gadw’r cyfan o’ch tâl. Ond, os byddwch yn canslo yn ysgrifenedig cyn 01 Awst 2015, a’n bod ni’n gallu ail osod y stondin, yna bydd 80% o’ch taliad yn cael ei ddychwelyd.
 4. Bydd yn rhaid i arddangoswyr gynnal eu busnes mewn ffordd nad yw’n amharu ar arddangoswyr eraill a rhaid peidio â cheisio denu cwsmeriaid o’r tu hwnt i ffiniau eu stondin. Mae hyn yn cynnwys baneri a thaflenni. Mae arddangoswyr yn gyfrifol am gadw eu stondinau’n lân a thaclus gydol cyfnod yr ŵyl.
 5. Rhaid i arddangoswyr werthu eu prif gynnyrch arferol ac nid cynnyrch nad yw’n cael ei gysylltu fel arfer gyda’i busnes. Mewn rhai meysydd o gynnyrch, byddwch yn cyfyngu nifer y gwerthwyr i 1.
 6. Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw fan caeedig o dan do na ger defnyddiau / cynwysyddion sy’n gallu llosgi yn unman ar y safle.
 7. Rhaid i bob stondin fod yn barod o leiaf 30 munud cyn bod yr ŵyl yn agor i’r cyhoedd am 9.00am. Er diogelwch y cyhoedd, rhaid i fasnachwyr beidio â chlirio eu stondinau nas bod yr ŵyl wedi cau. Ni ddylid mynd dros, nac agor, terfyn y safle ar unrhyw adeg arall.
 8. Mae yna yswiriant atebolrwydd cyhoeddus o hyd at £5 miliwn ond atgoffir arddangoswyr mai nhw sy’n gyfrifol am eu cynnyrch eu hunain ac na dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am golled difrod nac am golled ariannol sut bynnag yr achosir hynny. Mae hyn yn cynnwys canslo’r ŵyl oherwydd tywydd garw neu ffactorau eraill y tu hwnt i’n rheolaeth.
 9. Mae’n rhaid i arddangoswyr gael tystysgrifau Bwyd a Hylendid a diogelwch Trydanol cyfredol yn ogystal â’u hyswiriant atebolrwydd cyhoeddus eu hunain gan mai nhw sy’n gyfrifol am eu nwyddau eu hunain ac am unrhyw beth sy’n deillio o hynny gan gynnwys damweiniau neu anafiadau i’r cyhoedd.
 10. Caniateir gwifrau cysylltu trydan lluosog gyda thystysgrif PAT ond nid addasyddion trydanol.

MAE’N RHAID I ARDDANGOSWYR DDANGOS EU PRISIAU YN GLIR AC YN HAWDD EU DEALL AC YN DDIGON MAWR I I ALLU EU DARLLEN YN HAWDD. MAE’N RHAID I ARDDANGOSWYR GYDYMFFURFIO Â GOFYNION IECHYD A DIOGELWCH A SAFONAU MASNACH CYNGOR SIR YNYS MÔN

GWNEWCH A PHEIDIWCH YNGHYLCH AILGYLCHU Gan mai Cyngor Sir Ynys Môn piau’r safle, dilynwch y cyfarwyddiadau isod i sicrhau nad yw’r ŵyl na’r dref yn dioddef mewn unrhyw ffordd. Mae gofyn i arlwywyr a stondinwyr eraill wneud pob ymdrech i ailgylchu’r deunyddiau canlynol:

 • Cardfwrdd a phapur
 • Caniau
 • Plastig
 • Poteli gwydr
 • Ffoil alwminiwm
 • Cartonau diod Tetrapak

Olew coginio – mae’n rhaid mynd ag olew coginio wedi’i ddefnyddio oddi ar y safle

MAE’N RHAID GWAHANU UNRHYW WASTRAFF BWYD NEU YSBWRIEL WEDI’I HALOGI Â BWYD ODDI WRTH DDEUNYDDIAU AILGYLCHU.

Lleihau ein heffaith amgylcheddol

Rydyn ni’n awyddus i rwystro difrodi ein planed ac yn gofyn i chi ein helpu pryd bynnag y gallwch. Rydyn ni’n ceisio anfon llai o wastraff i gael ei gladdu ac yn gofyn i chi ein helpu gyda’r canlynol:

 • Peidiwch â rhannu taflenni’n ddiangen
 • Os byddwch yn defnyddio ‘bagiau anrheg’ cofiwch wneud yn siŵr eu bod wedi’u gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu neu eu bod yn hawdd eu hailgylchu.
 • Meddyliwch i ble bydd eich nwyddau am ddim yn mynd
 • Cofiwch ei bod yn gyfraith yng Nghymru fod yn rhaid codi 5c am bob bag cario. ☻Dylid talu’r arian i elusen o’ch dewis chi.